Skip to main content
Årsmöte

Jönåkers Golfklubb kallar till Årsmöte

By 30 mars, 2024No Comments

Jönåkers Golfklubb kallar till Årsmöte

Tid och plats: Tisdagen den 23 april kl 18.30 i på LBS (Ljud och Bildskolan) i Sunlight-området.

Vi önskar föranmälan för vår planering av sittplatser mm. Observera att parkeringen på Sunlight är en betalparkering, för information om gratis parkering, kontakta klubben per e-post.

Anmälan sker per e-post: info@jonakersgk.se

Senast en vecka innan mötet finns presentation årsmöte med
verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Föredragningslista Vårmöte

Handlingarna finns då att tillgå på vår hemsida under fliken
“klubben” och sedan väljer ni “Klubbmöten”.

Handlingarna finns även att tillgå på klubbens kansli.

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera           mötesprotokollet.

4 Fråga om mötet har kallats till årsmötet på rätt sätt och i rätt tid.

5 Fastställande av föredragningslista.

6 Föredragning och godkännande av styrelsens   verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för   det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.

7 Föredragning av revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret av   Golfklubben och Golfkoncernen.

8 (a) Fastställande av resultat och balansräkning samt överföring av underskott/överskott i ny räkning
(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i JKG Drift AB angående fastställande av resultat- och balansräkning  i JKG Drift AB samt disposition av vinst/förlust

9 (a) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Golfklubben för den tid revisionen avser
(b) Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i JKG Drift AB angående ansvarsfrihet för styrelsen i JKG Drift AB för den tid revisionen avser

10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter

12 Föredragning av valberedningens förslag till styrelse,  revisorer och valberedning samt andra kandidater

13 Val av
(a) klubbens ordförande för en tid av 1 år;
(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
(c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av två (2) år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
(d) minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
(e) direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val  av ordförande, styrelseledamöter och revisor i JGK Drift AB.

14 Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion