Skip to main content

Regler för spelrätter och rutiner för köp/försäljning

Antagna på årsmöte 30 mars 2021

Bakgrund

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk stabilitet i klubben infördes systemet med spelrätter från och med säsongen 2009.
Systemet medförde att klubbens skulder för medlemslånen upphörde. Istället fick klubben, genom byte av medlemslånen mot
spelrätter, ett eget kapital för framtida finansiering och investeringar. Vid övergången fick varje medlem två spelrätter, varav
den ena kunde aktiveras inom tre år. Om spelrätten inte aktiverades tillföll spelrätten åter klubben. Vid utträde ur klubben
ska spelrätten säljas till köpare som är intresserad av att bli medlem, alternativt återlämnas till klubben.

Definitioner

Definition Förklaring
Spelrätt Rätten för person eller företag att spela på golfbanan.
Spelrättsbevis Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar, de av årsmötet beslutade avgifterna.
Avgift för spelrättsbevis Den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.
Spelrättsavgift (spelavgift) Den årliga avgift du betalar för att få spelrätt på banan.
Medlemsavgift Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskap i golfklubben.

Krav för spel på banan

En persons rätt att spela på golfbanan är en rättighet som är beroende av, men likväl skild från själva medlemskapet i klubben.
En klubbmedlem kan ha eller sakna rätt att spela på golfbanan. Rätt att spela har endast den medlem som betalt årsavgifterna
(medlemsavgift och spelrättsavgift (spelavgift)) samt innehar spelrättsbevis. Spelrättsbevis är ett kvitto på innehav av spelrätt.

Rätt att spela på banan utan spelrättsbevis har även greenfeemedlemmar, prova-på-medlemmar, seniorer 22-25 år, juniorer.
Utöver dessa greenfeegäster samt till exempel deltagare i företagsgolf.

Nedanstående tabell visar vilka medlemsformer som kräver spelrätt.

Medlemsform Kräver spelrätt Kommentar
Premium Ja Tillstånd att spela på banan med vissa förmåner.
Guld Ja Tillstånd att spela på banan med vissa förmåner.
Silver Ja Tillstånd att spela på banan med vissa förmåner.
Brons Ja Tillstånd att spela på banan med vissa förmåner.
Prova-på-medlem Nej Tillstånd att spela på banan utan förmåner.
Greenfeemedlem Bas Nej Tillstånd att spela på banan utan förmåner.
Greenfeemedlem Plus Nej Tillstånd att spela på banan utan förmåner.
Senior 22-25 år Nej Tillstånd att spela på banan med vissa förmåner.
Juniorer Nej Tillstånd att spela på banan med vissa förmåner.
Passiv Nej Ej tillstånd att spela på banan.

Förmånerna bestäms inför varje säsong och redovisas på klubbens hemsida.

Antal spelrätter 

Årsmötet har beslutat att antalet spelrätter skall uppgå till totalt 1 500 stycken. Antalet spelrätter i klubben kan ändras,
men beslut om detta ska ske på ett årsmöte.

Spelrättsinnehavarens skyldigheter

Spelrättsinnehavaren är skyldig att betala årsavgifter. Spelrätten anses förverkad om spelrättsinnehavaren inte fullgjort sina
ekonomiska förpliktelser mot klubben efter det att han/hon mottagit skrivelse härom och styrelsen inte beviljat honom/henne uppskov.
Klubben disponerar då spelrätten för försäljning.

Försäljning av spelrätt

Om du inte längre önskar kvarstå i klubben kan du sälja sin spelrätt. Alternativt kan klubben köpa tillbaka din spelrätt till ett värde
motsvarande 10 procent av rekommenderat marknadspris. Marknadspriset går att finna på klubbens hemsida.

Om du själv säljer din spelrätt skall du meddela klubben vem som köpt den. Köparen måste vara medlem i klubben och betala årsavgifterna.
Köparen och säljaren överenskommer om priset på spelrätten. Köparen och säljaren överenskommer om en tidpunkt för undertecknande
av överlåtelseavtalet och köparen lämnar över avtalet till Jönåkers GK:s kansli varefter spelrätten avregistreras från säljaren och påföres
köparen. All dokumentation sker i GIT (Golfens IT-system).